Общо събрание на БНАК

По материал на paragliding-bulgaria.com, българския национален аероклуб свиква общо събрание на събота, 6 декември 2008 г. от 10:30 ч. в Дома на военноинвалидите, София, ул. «Христо Белчев» № 21.

Дневния ред е както следва:

  • Отчетен доклад на председателя на УС.
  • Утвърждаване на финансовия отчет и баланса за приходите и разходите през 2008 г. и приемане на проектобюджет за 2009 г.
  • По навременното плащане на годишните вноски, планирането на сътезания и субсидии за тях, по лицензирането – предложение за правила.
  • Промени в членския състав на БНАК – приемане и освобождаване на членове.
  • Приемане на спортен календар за 2009 година.
Това е отворен форум, и все желаещ е свободен да присъства .

Leave a Reply